Bağışçılar İçin KVKK Bilgilendirmesi

BAĞIŞÇILAR İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA VE RIZA METNİ

 

Kişisel verilerin işlenmesinde, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek amacıyla çıkarılmış olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

Kanun kapsamında kişisel veriler “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak; işleme ise “kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem” olarak tanımlanmıştır.

ADIM ADIM OLUŞUMU (“AAO”) olarak, KVKK uyarınca hazırladığımız işbu ‘’AYDINLATMA VE RIZA METNİ’’ ile sizlere, KVKK Mevzuatı’nda yer alan ‘’Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü’’ başlıklı 10. ve ‘’ilgili Kişinin Hakları’’ başlıklı 11. maddesi çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi, hukuki sebebi ve KVKK Mevzuatı’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak bilgi vermek isteriz:

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Yardımseverlik Kampanyası açan koşucuya / yüzücüye / bisikletçiye -kısaca; dayanıklılık gerektiren spor yapan kişiye- bağış yaparak, işbirliği içinde olduğumuz bir Sivil Toplum Kuruluşunu (“STK”) desteklemektesiniz. AAO tarafından, STK’nın desteklemiş olduğunuz faaliyetleri için gerekli olan sözlü, yazılı veya elektronik kişisel verileriniz toplanmakta ve işlenmektedir. Bu kişisel verileriniz saklanarak; STK’nın desteklediğiniz kampanyasındaki bağış toplama faaliyetlerini yerine getirebilmesi amacıyla raporlama, bağış yapan kişilerin ismini kampanya yürüten gönüllü koşuculara / yüzücülere bildirme, bağışçıları bağışının ulaştığına dair bilgilendirme yükümlülüklerine uyma amacıyla kullanılacaktır

Bağışçı olarak kişisel verileriniz şu amaçlarla AAO tarafından kullanılmaktadır:

Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden bağışçının kimlik bilgilerini teyit etmek,

İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,

Bilgilerinizi desteklediğiniz Sivil Toplum Kuruluşlarına ve çözüm ortaklarımıza iletmek,

Bağışçılarımızla iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek, yarış ve koşu kampanyalarını aktarmak,

Elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,

Bağışçılarımızın memnuniyetini artırmak, onları tanıyabilmek ve bağışçı/koşucu çevresi analizinde kullanabilmek, amacımızla ilintili çeşitli reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,

Düzenlenen koşu ve yarışlarla ve bağış toplama kampanyaları ile ilgili bağışçı şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,

Verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla paylaşmak,

Bağışçılarımıza daha iyi hizmet sunabilmek ve üyelerimizin memnuniyetini sağlayabilmek için, amaçlarımıza uygun çeşitli duyuru ve organizasyon faaliyetleri kapsamında Facebook, Instagram, Twitter, Google ve benzeri sosyal iletişim platformları gibi yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli ajans, reklam şirketleri ve anket şirketleriyle paylaşmak,

Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,

Dolandırıcılık ve diğer yasa dışı faaliyetlerin önüne geçebilmek.

Desteklediğiniz STK haricinde, kişisel verileriniz, AAO’unun İyilik peşinde Koş Platformu’nun
a) Bakım, destekleme ve geliştirme işlerini yürüten CRM (Müşteri Yönetim Sistemi ) Platform Hizmeti Sunucusu Salesforce/Kofana Uzman Bilişim Danışmanlık A.Ş. (“Salesforce”)

b) Ödeme altyapısı entegrasyonundan sorumlu Fonzip/Yuvarla A.Ş. (“Fonzip”) ve

c) Bilgi akışının, buraya kayıtlı Sivil Toplum Kuruluşlarının şeffaflığının ve hesap verilebilirliğin denetiminden sorumlu Açık Açık Derneği (“Açık Açık”)

ile de paylaşılacaktır.

Kişisel verileriniz, açık rızanız bulunmadan yukarıda belirtilen amaçlar dışında kullanılmayacak olup, yasal yükümlülükler ve resmi kurum/kuruluşlar haricinde üçüncü şahıslarla paylaşılmayacak veya aktarılmayacaktır.

Kişisel verileriniz, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iş ortaklarımıza, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, altyapı düzenlemeleri için anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla, gönüllü olarak kampanyasını desteklemek amacı ile koştuğunuz Sivil Toplum Kuruluş(ları) ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve bağışçılarımızın memnuniyetini sağlayabilmek için amaçlarımıza uygun çeşitli duyuru ve organizasyon faaliyetleri kapsamında Facebook, Instagram, Twitter, Google ve benzeri sosyal iletişim platformları gibi yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli ajans, reklam şirketleri ve anket şirketleriyle ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişilerle ve ilgili iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir.

AAO olarak bizler, söz konusu kişisel verilerinizi sadece; sizlerin açık rızasına istinaden veya tabi olduğumuz mevzuat başta olmak üzere 6698 sayılı Kanun’un md. 5/f.2’de öngörülen diğer hallerde, sizlere katma değerli hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; AAO ve/veya STK ve/veya Açık Açık ve/veya Salesforce ve/veya Fonzip’in ortakları, ve Grup Şirketleri ile ileride Grup Şirketlerine dahil olacak yurt içindeki iştiraklerimizle ve doğrudan veya dolaylı bağlı şirketlerimizle ve ortak girişimlerimizle veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile ve yeterli önlemler alınmak kaydıyla, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz yurt içindeki kurumlar ile paylaşabileceğiz.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde; sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanabilir.

Kişisel Verilerinizin Doğru ve Güncel Olarak Muhafaza Edilmesi

Kişisel verilerini bizlerle paylaşanlar, bu bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin, hem KVKK Mevzuatı anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları haklar hem de ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinde doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını, kabul ve beyan etmişlerdir. Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ile ilgili değişik ve/veya güncellemeleri kvkk@adimadim.org adresine bildirebilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi

İşbu Bilgilendirme metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kanun’un md. 7/f.1’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve Türk Ceza Kanunu md. 138’e göre ise Kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

Kişisel verilerin korunması, bizler için önemli bir konudur. Bizler, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmekteyiz. Gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almamıza karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildireceğiz.

KVKK Mevzuatı’nın 11. Maddesinde Sayılan Diğer Haklar

AAO’ya veya STK’ya veya Açık Açık’a veya Salesforce’a veya Fonzip’e başvurarak kişisel verilerinizin;

a) işlenip işlenmediğini öğrenme

b) işlenmişse bilgi talep etme

c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme

ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3.kişileri bilme

d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme

e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme

f) aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (ç) ve (d) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme

g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

6698 Sayılı Kanun md. 11’de yer alan bu haklarınızı kullanmak için bizimle her zaman kvkk@adimadim.org adresine e-posta göndererek irtibata geçebilirsiniz. Kişisel verileriniz ile ilgili konularda sadece kvkk@adimadim.org e-posta adresinin kullanılması gerekmekte olup, bu adres dışındaki kanallardan gelen talep ve bildirimler değerlendirmeye alınmayacaktır. Adım Adım, söz konusu talepleri değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Adım Adım’ın taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Yukarıda okuduklarımı onaylıyor ve kişisel verilerimin belirtildiği şekilde paylaşılmasına ve işlenmesine onay veriyorum.

« Kişisel Veri », kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi kapsamaktadır. « Kişisel Verilerin İşlenmesi », Üye’nin kişisel verilerinin tamamen veya kısmen her türlü işleme tabi tutulmasını ifade etmektedir.

www.adimadim.org (Adım Adım) kaydınızı onaylamakla; https://adimadim.org/adim/120/kvkk-bagiscilar.aspx sitesindeki linki okuyup, onayladığınızı beyan etmektesiniz. Paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin Adım Adım tarafından toplanmasına, işlenmesine, saklanmasına, izin vermiş bulunmaktasınız. Verilerinizin sadece gönüllüsü olarak kampanyasını desteklemek amacı ile koştuğunuz Sivil Toplum Kuruluşu ve site altyapısı ile ilgili iş ortaklarına aktarılmasına/paylaşılmasına ve işlenmesine muvafakat etmiş ve izin vermiş bulunmaktasınız.