KVKK Bilgilendirmesi

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA VE RIZA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek amacıyla çıkarılmış olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

Kanun kapsamında kişisel veriler, “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak; işleme ise, “kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem” olarak tanımlanmıştır.

Adım Adım Derneği (“Adım Adım”) olarak, KVKK uyarınca hazırladığımız işbu ‘’AYDINLATMA VE RIZA METNİ’’ ile sizlere, KVKK Mevzuatı’nda yer alan ‘’Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü’’ başlıklı 10. ve ‘’İlgili Kişinin Hakları’’ başlıklı 11. maddesi çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi, hukuki sebebi ve KVKK Mevzuatı’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak bilgi vermek isteriz:

 1. Aydınlatma Metni’nin Amacı ve Adım Adım’ın Veri Sorumlusu Konumu:

Adım Adım, üyelere ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK”) 10. maddesinden aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları üyelerimizin ve web-sitemizi ve/veya mobil uygulamalarımızı kullanan 3. kişilerin dikkatine sunar.  Adım Adım, işbu KVKK Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

 1. Kayıtlara Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Aktarımı:

Kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır:

 • Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden üye olanın / bağış yapanın kimlik bilgilerini teyit etmek,
 • İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
 • Bilgilerinizi, dayanıklılık gerektiren sporlar aracılığıyla /  bağış yaparak desteklediğiniz -Adım Adım çatısı altındaki-  Sivil Toplum Kuruluşlarına ve çözüm ortaklarımıza iletmek,
 • Üyelerimiz / bağışçılarımız ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,
 • Elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 • Üyelerimizi / bağışçılarımızı tanıyabilmek, memnuniyetlerini artırmak, ve iletişimde bulunduğumuz çevreyi analiz etmek, amacımızla ilintili çeşitli reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,
 • Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından üyelerimize / bağışçılarımıza öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili bilgilendirebilmek,
 • Düzenlenen etkinlikler, gerçekleştirilen çalışmalar ile ilgili üye şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,
 • Dolandırıcılık ve diğer yasa dışı faaliyetlerin önüne geçebilmek.

Üyelerimize / bağışçılarımıza ait kişisel verilerin 3. kişiler ile paylaşımı, üyelerin / bağışçıların izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak, kendilerinin onayı alınmaksızın kişisel verileri 3. kişilere aktarılmamaktadır.

Bununla birlikte, gerektiğinde kişisel veriler,  yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile paylaşılacaktır.

3. kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır.

Kişisel verileriniz, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iş ortaklarımıza, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi / yurtdışı kişi ve kurumlarla, altyapı düzenlemeleri için anlaşmalı olduğumuz yurtiçi / yurtdışındaki kuruluşlarla, kampanyasını desteklemek amacı ile Gönüllü Sporcu olduğunuz  / bağış yaptığınız Sivil Toplum Kuruluş(ları) ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve üyelerimizin memnuniyetini sağlayabilmek için amaçlarımıza uygun çeşitli duyuru ve organizasyon faaliyetleri kapsamında Facebook, Instagram, Twitter, Google ve benzeri sosyal iletişim platformları gibi yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli ajans, reklam şirketleri ve anket şirketleriyle ve yurtiçi / yurtdışı diğer üçüncü kişilerle ve ilgili iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel veriler, üyelerden / bağışçılardan www.adimadim.org, https://ipk.adimadim.org  web sitesinden, mobil uygulamalarımızdan işlem yapan üyelerin / bağışçıların verdikleri veriler, üyelerin / bağışçıların rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca Adım Adım tarafından işlenmektedir. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde ve bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

 • Adım Adım’a üye olarak, koşucu / yüzücü / bisikletçi (“Gönüllü Sporcu”) olarak, Gönüllü Sporcu’ya bağış yapan kişi olarak aynı zamanda işbirliği içinde olduğumuz bir Sivil Toplum Kuruluşunu da (“STK”) desteklemektesiniz. Adım Adım tarafından, STK’nın desteklemiş olduğunuz faaliyetleri için gerekli olan sözlü, yazılı veya elektronik kişisel verileriniz toplanmakta ve işlenmektedir. Bu kişisel verileriniz saklanarak; STK’nın desteklediğiniz kampanyasındaki bağış toplama faaliyetlerini yerine getirebilmesi amacıyla raporlama, bağış yapan kişilerin ismini -kendi rızaları dahilinde- kampanya yürüten Gönüllü Sporcu’ya bildirme ve bağışçıları, bağışının ulaştığına dair bilgilendirme yükümlülüklerine uyma amacıyla kullanılacaktır
 • Kişisel verileriniz şu amaçlarla Adım Adım tarafından kullanılmaktadır:
  • Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden üyenin / gönüllü sporcunun / bağışçının kimlik bilgilerini teyit etmek,
  • İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
  • Bilgilerinizi çözüm ortaklarımıza iletmek,
  • Üyeler / gönüllü sporcular / bağışçılarla iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,
  • Elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
  • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
  • Üyeler / gönüllü sporcular / bağışçıların memnuniyetini artırmak, onları tanıyabilmek ve çevre analizinde kullanabilmek, amacımızla ilintili çeşitli reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,
  • Üyeler / gönüllü sporcular / bağışçıların, gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,
  • Verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla paylaşmak,
  • Üyeler / gönüllü sporcular / bağışçılara daha iyi hizmet sunabilmek ve memnuniyetlerini sağlayabilmek için, amaçlarımıza uygun çeşitli duyuru ve organizasyon faaliyetleri kapsamında Facebook, Instagram, Twitter, Google ve benzeri sosyal iletişim platformları gibi yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli ajans, reklam şirketleri ve anket şirketleriyle paylaşmak,
  • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,
  • Dolandırıcılık ve diğer yasa dışı faaliyetlerin önüne geçebilmek. 

Kişisel verileriniz, açık rızanız bulunmadan yukarıda belirtilen amaçlar dışında kullanılmayacak olup, yasal yükümlülükler ve resmi kurum/kuruluşlar haricinde 3. şahıslarla paylaşılmayacak veya aktarılmayacaktır.

Adım Adım olarak bizler, söz konusu kişisel verilerinizi sadece sizlerin açık rızasına istinaden veya tabi olduğumuz mevzuat başta olmak üzere 6698 sayılı Kanun’un md. 5/f.2’de öngörülen diğer hallerde, sizlere katma değerli hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; Adım Adım ve/veya STK ve/veya Açık Açık ve/veya Salesforce ve/veya Fonzip’in ortakları, ve Grup Şirketleri ile ileride Grup Şirketlerine dahil olacak yurt içindeki iştiraklerimizle ve doğrudan veya dolaylı bağlı şirketlerimizle ve ortak girişimlerimizle veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile ve yeterli önlemler alınmak kaydıyla, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz yurt içindeki kurumlar ile paylaşabileceğiz.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde; sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanabilir.

Kişisel Verilerinizin Doğru ve Güncel Olarak Muhafaza Edilmesi

Kişisel verilerini bizlerle paylaşanlar, bu bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin, hem KVKK Mevzuatı anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları haklar hem de ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinde doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını, kabul ve beyan etmişlerdir. Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ile ilgili değişik ve/veya güncellemeleri kvkk@adimadim.org adresine bildirebilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi

İşbu Bilgilendirme Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kanun’un md. 7/f.1’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve Türk Ceza Kanunu md. 138’e göre ise Kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

Kişisel verilerin korunması, bizler için önemli bir konudur. Bizler, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmekteyiz. Gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almamıza karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya 3. kişilerin eline geçmesi durumunda, bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildireceğiz.

Kişisel Verinin Sahibi Olanların Hakları:

Adım Adım’a başvurarak kişisel verilerinizin;

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme.

b) İşlenmişse bilgi talep etme.

c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

d) Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

f) Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (ç) ve (d) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

6698 Sayılı Kanun md. 11’de yer alan bu haklarınızı kullanmak için bizimle her zaman kvkk@adimadim.org adresine e-posta göndererek irtibata geçebilirsiniz. Kişisel verileriniz ile ilgili konularda sadece kvkk@adimadim.org e-posta adresinin kullanılması gerekmekte olup, bu adres dışındaki kanallardan gelen talep ve bildirimler değerlendirmeye alınmayacaktır. Adım Adım, söz konusu talepleri değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Adım Adım’ın taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. 

Yukarıda okuduklarımı onaylıyor ve kişisel verilerimin belirtildiği şekilde paylaşılmasına ve işlenmesine onay veriyorum.

« Kişisel Veri », kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi kapsamaktadır. « Kişisel Verilerin İşlenmesi », Üye’nin kişisel verilerinin tamamen veya kısmen her türlü işleme tabi tutulmasını ifade etmektedir.

www.adimadim.org (Adım Adım) kaydınızı onaylamakla; https://adimadim.org/adim/120/kvkk-bagiscilar.aspx (YENİ LİNK GELECEK) sitesindeki linki okuyup, onayladığınızı beyan etmektesiniz. Paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin Adım Adım tarafından toplanmasına, işlenmesine, saklanmasına, izin vermiş bulunmaktasınız. Verilerinizin sadece gönüllüsü olarak kampanyasını desteklemek amacı ile koştuğunuz Sivil Toplum Kuruluşu ve site altyapısı ile ilgili iş ortaklarına aktarılmasına/paylaşılmasına ve işlenmesine muvafakat etmiş ve izin vermiş bulunmaktasınız.